آگهی ‌دعوت ‌به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی ‌دعوت ‌به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام سیمان ارومیه ثبت شده به شماره 263 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ارومیه و شناسه ملی 10220016318   بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع... جزئیات بیشتر ...
�? �� ��