آگهی مزایده عمومی شماره 1/ الف/97

شرکت  سیمان ارومیه درنظر دارد صادرات مقدار 50 هزار تن سیمان پاکتی تیپ  425-1 خود را از طریق بازارچه کیله سردشت به کشور عراق از طریق مزایده عمومی به خریداران ذیصلاح در این زمینه واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...

آگهی مزایده شماره شماره 3/الف /95

ازمتقاضیان شرکت درمزایده دعوت میگردد که ازتاریخ نشر آگهی تامورخه 22 / 9/ 96 برای دریافت برگ شرایط شرکت درمزایده به یکی ازدو نشانی ذیل مراجعه و از اقلام مورد مزایده درمحل کارخانه سیمان ارومیه از ساعت 8 الی 14 بازدید نمایند.

جزئیات بیشتر ...
�? �� ��