تنوع و فرصت های برابر

محل استقرارکارخانجات  سیمان بعلت ویژگیهای خاص این صنعت معمولا دور از شهرها قرار داشته و شرکت سیمان ارومیه  نیز از این ویژگی مستثنی نمی باشد. شرکت سیمان ارومیه در طی سالیان گذشته با اتخاذ سیاست تنوع و فرصتهای برابر کارکنان خود در در یک محیط رقابتی سالم از بین ساکنین شهرها و حتی روستاهای بزرگ وکوچک اطراف کارخانه انتخاب نموده است. همچنین در بسیاری از مشاغل امکان رقابت و استخدام خانم ها را نیز فراهم ساخته و تعداد خانم های شاغل در شرکت ظرف چند سال گذشته از رشد قابل توجه برخوردار بوده است.  

 

�? �� ��