آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/ 1401 مرحله دوم

شرکت سیمان ارومیه درنظر دارد خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته خود را در کارخانه سیمان ارومیه از طریق مناقصه عمومی  به شرکتهای ذیصلاح دراین زمینه واگذا نماید. لذا ازکلیه شرکتها  دراین زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 6/ الف/1401 (مرحله دوم)

شرکت سیمان ارومیه درنظر دارد مقدار 000 ،50 تن سنگ گچ با عیار  =SO3 42%  خریداری نماید. لذا ازکلیه بهره برداران محترم  دراین زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه 1401/05/08 جهت دریافت فایل اسنادبه سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com و... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 6/ الف/1401

شرکت  سیمان ارومیه درنظر داردمقدار 000 ،50 تن سنگ گچ با عیار  =SO3 42%  خریداری نماید. لذا ازکلیه بهره برداران محترم در این زمینه دعوت میشود از تاریخ درج آگهی تا مورخه 25 / 4/1401  جهت دریافت فایل اسناد به سایت سیمان ارومیه... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1401 ( مرحله دوم )

  این شرکت درنظر دارد ارائه خدمات رستوران شامل: تهیه و تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را در دو نوبت نهار و شام  در محل کارخانه سیمان ارومیه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه پیمانکاران محترم دعوت... جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1401 آگهی مناقصه عمومی  شماره 4/ الف/1401

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1401

   این شرکت درنظرداردارائه خدمات رستوران شامل : تهیه وتامین مواداولیه ، طبخ وتوزیع غذای کارکنان خودرادردونوبت نهارو شام  درمحل کارخانه سیمان ارومیه ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذارنماید. جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/1401

آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/1401

این شرکت درنظر دارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج ، بارگیر ی وحمل  50 هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو  وتحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا بادستگاه... جزئیات بیشتر ...
12345
�? �� ��