اطلاعات و مشخصات واحد ها

شماره داخلی مسول واحد واحد
496 رضا صادقي الكترونيك
511 صالح محمد زاده - عليزاده امور اداري
588 علي شهدوست - مسئول کار گزيني امور اداري
720 رسول روحي-مهدي حبيبي امورمالي
754 خانم درويش امورمالي
753 اعلي صبوري انبار مرکزي
255 رضا مدني بارگيرخانه
416 نادر شيخان برق
283 رامين نظري بهره برداري
490 مهدي حسن زاده تاسيسات
726 تورج امامي تداركات
782 فرزاد شمس قراردادها
420 علي اسدزاده تعميرات و ساختماني
443 محمد باقري تعميرگاه نوسازي
428 شيفت انبارتعميرگاه تعميرگاه نقليه
560 مرتضی عالی حراست
566 فردين قدرتي حفاظت و ايمني
545 رستوران خدمات
788 حسن امام وردي خدمات و امور عمومي
556 علي صالحي دبيرخانه
480 بهرام ايلخاني دفتر فني
783 علي سپهرالدين  فروش
584 فريدون پناهي فضاي سبز
758 اصغر تايوغ كامپيوتر
286 مهدي شبستاني كنترل كيفي
765 بانک ملت بانک ملت
579  فروشگاه تعاوني مصرف  فروشگاه تعاوني مصرف
545 غذا خوري شرکت رستوران
332 پايگاه مقامت بسيج کارخانه پايگاه مقامت بسيج کارخانه
329 حسن مجرد دفترمديريت کارخانه
366 مسلم سلطاني دفتر مدیر عامل
217 شادعلي عباسي معدن
457 هدايت مصطفائي مكانيك
�? �� ��