ایمنی محیط کار

بروز حوادث و سوانح مختلف در سازمانها به خصوص مجموعه های تولیدی و صنعتی، سازمانها را به سمت و سوی استقرار مکانیزم هایی جهت کنترل حوادث و ریسکهای متعدد در محیط کار خود سوق داده است. بعنوان مثال: استاندارد OHSAS18001  یکی از جامع ترین و کاملترین استانداردهایی است که بعنوان استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با استقبال گسترده ای در سر تا سر جهان و همچنین در سطح کشور مواجه شده است. شرکت سیمان ارومیه نیز با ایجاد تعهد در خط مشی سازمان مبنی بر تأمین سلامت محیط کار بر مبنای این استاندارد، از مکانیزه ها 1- حذف خطرات 2- جایگزینی خطرات  3- استفاده از تکنیک های مهندسی جهت کاهش خطرات 4- استفاده از وسایل حفاظت فردی و غیره استفاده نموده است و تا حد نیازی به اهداف خود در ایمنی و بهداشت که همانا کاهش و کنترل ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی ناشی از ( 1- عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار 2- عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار 3- عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار 4- عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار  5- عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار ) نائل آمده است.

 

�? �� ��