حفظ محیط زیست

اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

پایش واندازه گیری آلاینده های کارخانه به منظور خوداظهاری سازمان محیط زیست تا سال 87 بصورت ماهیانه انجام می گرفت . ازنیمه دوم سال 87 بنا به سیاستهای شرکت وهلدینگ بصورت  سه ماه یکبار انجام می گیرد وشامل پارامترهای خروجی دودکشها وپساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب می باشد.
پایش واندازه گیری آلاینده های کارخانه در راستای الزام استاندارد ISO 14001  که بصورت سالیانه انجام می گیرد وشامل پارامترهای خروجی تمامی دودکشها ،تصفیه خانه فاضلاب، تست هوای پاک، صداهای زیست محیطی، خروجی اگزوز خودروهای سبک وسنگین وهمچنین تمامی پارامترهای مرتبط با ایمنی وبهداشت شغلی می باشد.

تمامی اندازه گیری ها هرسه ماه یکبار در قالب نظام IMS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته ونتایج تجزیه وتحلیل ها به مدیریت ارشد سازمان اعلام می شود.
نتایج اندازه گیری ها هر سه ماه یکبار به اداره کل محیط زیست استان ارسال می شود.
تمامی اندازه گیری ها توسط آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاطت محیط زیست انجام می شود.

فاضلاب بهداشتی

سيمان اروميه بمنظور تصفيه فاضلاب بهداشتي خود و بازگرداندن آب جهت استفاده در آبياري اقدام به ايجاد تصفيه خانه نموده و ماهيانه پارامترهاي كليدي مانند (BODوCOD) را اندازه گيري مي نمايد و درصورت مشاهده تغييرات و خارج شدن آنها از حدود استاندارد اقدام اصلاحي لازم را به اجراي مي گذارد از جمله پروژه های تعريف شده در اين زمينه "پروژه مطالعاتي ريشه يابي ورفع علل بالا بودن ميزان (BODوCOD)در تصفيه خانه فاضلاب" در سال 86 بوددر حال حاضر خروجی اندازه گیری شده مطابق با استانداردهای مصوب می باشد.

�? �� ��