واحد کنترل کيفيت

واحد کنترل کيفيت کارخانه وظايف زيرا بعهده دارد:


-  نمونه برداري از مواد اوليه ،حين فرآيند ومحصول نهاي
- نظارت بر وزن پاکتهاي سيمان بارگيري وکنترل نشانه گذاري و علائم مربوط به هر محصول برروي پاکتها
- آناليز ساعتي وروزا نه نمونه هاي مختلف اخذ شده از خط توليد

�? �� ��