گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه و سایرگواهینامه ها و تقدیر نامه ها

شرکت سیمان ارومیه  از چندین سال قبل موفق به دریافت گواهینامه های استانداردهای بین المللی:

 • ISO 9001:2015 
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO/IEC 17025:2005
 • CE Marking

شده و ارتقاء کیفیت جهت کسب رضایت مشتریان ، ارتقاء محیط زیست جهت حفاظت از محیط زیست و ارتقاء ایمنی در محیط کار جهت کاهش مخاطرات را با رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، مورد هدف و توجه خود قرار داده است.بیانیه سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اهداف عملیاتی و اجرایی مورد نظر از اجرای استانداردهای مزبور را تبیین می نماید.

گالری گواهینامه ها

 • IMS

 • CE Marking

 • جایزه ملی کیفیت ایران

 • جایزه مدیریت سبز

 • English IEC 17025:2005

 • Russion IEC 17025:2005

 • IAS 45001:2018

 • IAS 14001:2015

 • IAS9001:2015

 • NACI 45001:2018

 • NACI 9001:2015

 • NACI 14001:2015


�? �� ��