گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه و سایرگواهینامه ها و تقدیر نامه ها

شرکت سیمان ارومیه  از چندین سال قبل موفق به دریافت گواهینامه های استانداردهای بین المللی:

  • ISO 9001:2015 
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO/IEC 17025:2005
  • CE Marking

شده و ارتقاء کیفیت جهت کسب رضایت مشتریان ، ارتقاء محیط زیست جهت حفاظت از محیط زیست و ارتقاء ایمنی در محیط کار جهت کاهش مخاطرات را با رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، مورد هدف و توجه خود قرار داده است.بیانیه سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اهداف عملیاتی و اجرایی مورد نظر از اجرای استانداردهای مزبور را تبیین می نماید.

گالری گواهینامه ها

  • CE Marking

  • جایزه ملی کیفیت ایران

  • جایزه مدیریت سبز

  • English IEC 17025:2005

  • Russion IEC 17025:2005


�? �� ��