آموزش در سیمان ارومیه

 از زمان بهره برداری تا کنون مقوله آموزش در سیمان همواره جایگاه خاص و در خور توجهی داشته است . این آموزش ها هم در راستای برنامه ریزی و اجرای آموزش های فنی، مدیریتی عمومی و تخصصی کاربردی در محل کارخانه یا موسسات آموزشی کشور و هم اعزام تعدادی از کارشناسان متخصصان جهت حضور در آموزشهای خارج از کشور (دانمارک، هندوستان و آلمان و سوئیس) بوده است . واحد آموزش سیمان ارومیه به صورت کلی سیستم فرآیندی عملکرد و برنامه ریزی آموزشی خود را جهت افزایش میزان نفر ساعت، اثر بخشی و بهره وری آموزش کارکنان و تلاش در کاربردی نمودن آن و اثر بخش بودن دوره و سمینارهای آموزشی و استفاده از دانش کارشناسان و افراد مجرب داخل کارگاه و تخصصهای محلی به مرحله اجرا گذاشته و با توجه به تعیین نیاز سنجی ها و تهیه یک برنامه مصوب در قالب یک تقویم آموزشی منظم و منسجم نسبت به آموزش کارکنان در تمام سطوح خصوصاً کارکنان جدیدالاستخدام اقدام نموده است. مقایسه عملکرد آموزش از سال 1384 الی 1388

 سال

اهم آمور آموزش

 1384  1385 1386   1387 1388 
 پذیرش کا آموز  35 نفر  65 نفر  75 نفر 80 نفر   100 نفر
 نفر ساعت آموزش  4000 نفر  4500 نفر  5000 نفر  6700 نفر  7900 نفر
 سرآنه آموزش  7/7 درصد  9/6 درصد  11/5 در صد  17 درصد  20/7 درصد
 بودجه آموزشی  16/5 میلیون تومان  18/2 میلیون تومان  21 میلیون تومان  25 میلیون تومان  35 میلیون تومان
 اثر بخشی آموزشی  65/2 درصد  67 درصد 67 درصد  70/7 درصد 73 درصد 

 

 

اهم فعالیتهای آموزشی شرکت سیمان ارومیه اتمام پروژه نیاز سنجی جامع آموزشی کارکنان برای کلیه پستهای سازمانی که بصورت مکانیزه می باشد با روند 3 الی 5 سال قابل بازنگری مجدد خواهد بود. بعد از نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی ف اجرا، ارزشیابی و اثر بخشی آموزشها در اولویت عملکرد آموزش واحد آموزش بوده و در سایر وظایف عملکردی در حیطه پذیرش کارآموزان و بازدیدکنندگان، آموزشهای ضمن خدمت و بدو استخدام کارکنان فعالیت مستمری دارد. در زمینه وجه یادگیری و رشد کارکنان از جمله فعالیتهای جنبی آموزشی و پژوهشی مانند اطلاع رسانی و تغذیه منابع اطلاعاتی فنی و مهندسی با ایجاد یک فایل جداگانه در شبکه داخلی کامپیوتر با نام مدیریت دانش در چهار فایل جداگانه فنی و مهندسی، مدیریتی، مالی و بازرگانی و اطلاعات عمومی با روند به روز رسانی اطلاعاتی کارکنان نقش موثری را ایفا می کند همچنین در تشویق کارکنان به ادامه تحصیل به ارتقاء سطوح تحصیلی کارکنان که یکی از فعالیتهای عملکردی آئین نامه آموزشی شرکت نیز می باشد اقدام کرده است. واحد آموزش با تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی آموزش و آئین نامه آموزشی شرکت که به صورت فرآیندی و سیستمی اعمال می شود. در چها ر مقوله: الف: برنامه های آموزشی ضمن خدمت ب: آموزشهای کارآموزان و بازدیدهای آموزشی ج: فعالیتهای ارتقاء سطوح تحصیلی د: فعالیتهای جنبی آموزشی و پرورشی در جهت پیشبرد اهداف شرکت تلاش می کند.      

�? �� ��