سیاست های استخدامی

کارخانه سیمان ارومیه با ترکیب پرسنلی بشرح جدول ذیل :


کارشناس و مدارک بالاتر 89 نفر
کاردان 70 نفر
دیپلم 112 نفر
زیر دیپلم 123 نفر


در حال حاضر خط تولید 3000 تنی موجود کارخانه را اداره و برفعالیت های اجرایی طرح توسعه (فاز دوم) نظارت می نماید.
به منظور آماده سازی نیروهای جوان و آموزش دیده ، جهت استفاده در بهره برداری خط دوم تولید ، واحد اموراداری همزمان با آغاز فعالیت های اجرایی طرح توسعه (سال 85) و مقارن با اجرای قانون نوسازی صنایع درخصوص بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان ، نسبت به جذب نیروهای جوان و متخصص جایگزین اقدام نموده و نیازهای پرسنلی خط دوم تولید را   مد نظر قرارداده است .
استفاده از نیروی بومی ، تحصیلات بالاتر از حداقل نیازهای تعیین شده برای پستهای سازمانی ، توجه به سابقه مفید برای تصدی برخی پستهای سازمانی و تاکید بر مصاحبه عمومی و تخصصی و نیز آزمایش علمی پارامترهای قابل توجه در بکارگیری نیروهای جدید بوده است.

�? �� ��