کارکنان

کارکنان شرکت سیمان ارومیه  بعنوان «سرمایه های انسانی شرکت»  نقش موثری در رشد وتوسعه شرکت داشته و خواهند داشت. شرکت سیمان ارومیه در راستای ایفای بخشی از مسئولیت های اجتماعی توجه ویژه به کارکنان خود مبذول می دارد.

 

�? �� ��