استاندارد ها و گواهینامه ها

درحال حاضر کارخانه برای پنج نوع محصولات توليدی خود بشرح زير گواهينامه استاندارد دريافت کرده است:

 

سيمان 325-1

سيمان 425-1

سيمان پرتلند-پوزولاني

سيمان پرتلند- پوزولانی ويژه

سیمان PLC


سيمان اروميه دراکثر سالهای گذشته از طرف انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان بعنوان واحد کيفی برتر در در سطح کشور انتخاب گرديده است.
واحد تحقيقات نيز لوح های تقدير متعددی بخاطر ارائه مقالات در سمينارهای مختلف سيمان در سطح کشور دريافت داشته است.

"گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه و سایرگواهینامه ها و تقدیر نامه ها"

�? �� ��