تحقيقات محصول

خلاصه ای از اقدامات مهم تحقيقاتی انجام شده درطی چند سال اخير :

1-بررسی امکان توليد انواع سيمانها .
 در واحد تحقيقات امکان توليد انواع سيمانها مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است بطوريکه تعدادی از آنها بعد از تست آزمايشگاهي وتست صنعتی بعنوان محصولات اصلي کارخانه براي آنها پروانه کاربرد استاندارد اخذ شده است.سيمان پرتلند پوزولانی، سيمان پرتلند پوزولانی ويژه وسيمان پرتلند425-1 از اين دسته هستند برروی تعدادی ديگرنيز مطالعات لازم صورت گرفته ومرحله آزمايشگاهی نيز با موفقيت طی شده است که درصورت نياز امکان توليد صنعتی آن وجود دارد که از جمله اينها می توان به سيمان پرتلند تيپ دو، سيمان P.K.Z، سيمان بنايی، سيمان بلين بالا اشاره کرد.

2- افزايش ظرفيت آسياب موادخام بطريق فرآيندي تا10 درصد
با توجه به افزايش ظرفيت کوره در سالهاي قبل ، تناژ آسياب مواد جوابگوی مصرف کوره نبود. راهکارهای پيشنهادی مختلفی براي افزايش ظرفيت آن از جمله نصب پری کراشر قبل از آسياب وتعويض سپراتور بررسی شده بود منتهی به دلائل زمان بر بودن آنها وهمچنين هزينه زياد آن براي شرکت، مديريت شرکت پيشنهاد نمودکه در صورت امکان اين افزايش ظرفيت از طريق کميته تحقيقات بطرق فرآيندی صورت گيرد که خوشبختانه اين کار در طي چند ماه از طرق مطالعه گسترده روی بهبود فرآيند خردايش وترکيب مواد صورت گرفت .


3- جايگزيني قسمتي از سنگ گچ بوسيله سنگ آهک
اين طرح که از سال 1385 به اجراء درآمده است حدودا"معادل ستگ گچ مصرفی سنگ آهک به کلينکر افزوده می شود اجراي اين طرح علاوه بربهبود خردايش کلينکر باعث افزايش 2الي 3 درصدی توليد سيمان شده است. سود خالص ساليانه آن برای شرکت بالای 500 ميليون تومان می باشد

 4- کاهش مصرف سنگ سيليس بعنوان مواد تصحيح کننده 
در اثر مطالعات صورت گرفته شده در طی سال1386 مقدار مصرف سنگ سيليس نسبت به سال ما قبل آن 50 درصد ونسبت به سالهای قبل حدود 20 درصد کاهش يافت. با توجه به اينکه سنگ سيليس از حدود 300کيلومتری کارخانه حمل می شود کاهش مصرف آن می تواند تاثير قابل ملاحظه ای بر قيمت تمام شده سيمان داشته باشد.


5-طرح افزايش توليد و ارتقاء کيفيت سيمان هاي پوزولاني از طريق بالابردن درصد اختلاط مخلوط سنگ گچ وآهک

اين طرح که سال گذشته توسط واحد تحقيقات پيشنهاد  گرديد ودر کميته مورد بررسی وتصويب قرار گرفت براساس آن 8 الي 10 درصد مخلوط سنگ گچ وآهک در موقع توليد سيمان پوزولانی به کلينکر اضافه می شود اجرای اين کار علاوه بر افزايش قابل ملاحظه مقاومت اوليه سيمانهای پوزولانی (که مورد اعتراض مشتريان بود ) منجر به افزايش 3الي 4 درصدی افزايش توليد سيمان نيز شده است سود خالص سال گذشته آن براي شرکت بالای يک ميليارد تومان بوده است.

6- رسيدگي به در خواست مشتريان از بابت تهيه سيمان براي پروژه های خاص وشکايات واعتراضات مشتريان

بعد از بررسيهای فنی صورت گرفته شده سيمان درخواستی مشتريان با معيار هاي فني مورد نظر تحويل آنها گرديده است که از جمله آنها مي توان به جاده ميانگذر درياچه اروميه، سد شهر چای و... اشاره کرد وبه دفعات شکايات واعتراضات مشتريان نيز مورد بررسی قرار گرفته و جوابيه لازم ارائه گرديده است.

7- بررسي مشکلات بوجود آمده درفرآيند توليد.
مشکلات بوجود آمده درفرآيند توليد ازنظر بهره برداري وکيفي مورد مطالعه وبررسي قرار گرفته وراهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گرديده است که از جمله آنها می توان به رفع مشکلات بوجود آمده ناشي از عدم پخت مواد در کوره،عدم سايش پذيری مناسب آسيابهای مواد وسيمان، تشکيل گلوله های موادی وآدم برفی در کوره،بالا بودن ميزان داست کلينکرو... درمقاطع زماني مختلف اشاره کرد.
و...
يکي از عوامل اصلي موفقيت شرکت سيمان اروميه در سالهای گذشته از نظر بالا بودن راندمان توليد و افزايش کيفيت سيمانهای توليدی توجه عمده به موارد تحقيقاتی بوده است .براي سالهای آتی نيز پروژه های مختلف تحقيقاتی در نظر گرفته شده است که اميد است با اجراي آنها ضمن کاهش قيمت تمام شده سيمان ،رضايت بيشتر مشتريان نيز جلب گردد

�? �� ��