تماس با سازمان

واحد شماره تلفن فاکس
دفتر مرکزی 021-88729305 021-88712463
تماس با کارخانه 044-32515303-5 044-32515403 ،32227054
سرپرست فروش 044-32515331 044-32515335 ، 044-32515396
مدیر فروش 044-32515312 044-32515335 ، 044-32515396
واحد سهام ۰۴۴-۳۲۵۱۵۳۶۷ ۰۴۴-۳۲۵۱۵۳۵۳

 

�? �� ��