استقرار سیستم های مدیریتی

تلاش جهت استقرار سیستم های نوین مدیریتی (مبتنی بر استانداردهای جهانی) در سیمان ارومیه از سال 1374 با اجرای سمینار آموزشی/توجیهی جهت مدیران و سرپرستاران و تربیت ممیز داخلی آغاز گردید. در سال 1378 استقرار سیستم مدیریت کیفیت (بر اساس استاندارد ISO 9002-94) در دستور کار سیمان ارومیه قرار گرفت که پس از یکسال فعالیت فشرده و مستمر در اردیبهشت سال 79 این شرکت موفق به دریافت گواهینامه مرتبط از شرکت (RWTUVIRAN) گردید.
اراده سازمان در راستای بهبود مستمر و بهره گیری از سیستم های جدید مدیریتی از سال 1380 با ارتقای نظام مدیریت کیفیت (مبتنی بر استاندارد ISO 9001-2000) و استقرار همزمان سیستمهای مدیریت زیست محیطی (مبتنی بر استاندارد ISO 4001) و ایمنی و بهداشت شخص (مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001) تبلور دیگری یافت که نهایتاً در مرداد ماه سال 1381، سیمان ارومیه موفق به اخذ گواهینامه های مرتبط از شرکت (IMQ) و اتحادیه بین المللی (IQNET) در چارچوب نظام یکپارچه مدیریتی (IMS) گردید.   که سیمان ارومیه افتخار دارد که پس از اخذ گواهینامه نظام IMS بدلیل پایبندی به نظام و اصول ارزشی آن تا بحال موفق به دوبار تجدید گواهینامه از سوی شرکت گواهی دهنده (IMQ)شده است که نشان از عمق استقرار تعاریف استاندارد ها و نهادینه شدن آن حتی در امور روزمره پرسنل  شرکت می باشد.


اینک بیش از شش سال است که سازمان ما همسو با سایر سازمانهای پیشرو و برتر کشور، در راستای تعالی سازمانی مصمم به انطباق عملکرد خود با مدل تعالی (EFQM) و حضور فعال جهت دریافت جوایز ملی کیفیت و بهره وری و تعالی سازمانی  و مدیریت سبز شده است. 
به منظور هماهنگي در راهبري و پايش نظام "I.M.S" تعالی سازمانی نماينده مديريت در نظام و تعالی سازمانی با مسئوليت ها و اختيارات كافي تعيين و معرفي شده است. ضمناً در جلساتي كه بصورت منظم در مقاطع معيني از سال با حضور مديران سازمان برگزار مي گردد تناسب، كفايت و اثربخشي اين نظام بر اساس نتايج مميزي داخلي و گزارشات نماينده مورد ارزيابي و بازنگري قرار مي گيرد.

�? �� ��