فروش سیمان

       آگـهی مزایده عمومی

     شماره 1/الف /99

شرکت سیمان ارومیه  درنظردارد محصولات مشروحه درجدول ذیل را ازطریق مزایده عمومی بفروش رساند:

ردیف

نوع

محصول

کل

 تناژ

تحویل

 تناژماهیانه

مدت تحویل

نوع

بسته بندی

محل

 تحویل

مرز

صادراتی

کشور

مقصد

1

سیمان تیپ 425-1

سیمان تیپ 2

 

000 ،7

000 ،6

 

30 روزکاری

پاکتی

روی کامیون ایرانی درمرزنوردوز

نوردوز

ارمنستان

000 ،1

فله

2

کلینکر

000 ،1

000 ،1

30روزکاری

فله

روی کامیون ایرانی درمرزنوردوز

نوردوز

ارمنستان

 

 از متقاضیان شرکت درمزایده دعوت میگردد ازتاریخ نشرآگهی تامورخه 25/11/1399 جهت دریافت اسناد مزایده  به یکی از دو نشانی ذیل و یا وبسایت شرکت سیمان ارومیه به نشانی (www.urmiacement.com)مراجعه نمایند.

    ارومیه کیلومتر35 جاده ارومیه مهاباد کارخانه سیمان ارومیه امورقراردادها(شماره تماس:32515398-044)

    تهران سهروردی شمالی اندیشه2 پلاک 69 طبقه دوم دفتر شرکت سیمان ارومیه (ساختمان سیمان خاش )

5479 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
3/3

فایل ها برای دانلود

�? �� ��