آگهی مناقصه عمومی شماره 55/ الف/1402

شرکت سیمان ارومیه در نظر دارد بیمه های عمر وحوادث جمعی، درمان تکمیلی پرسنل، مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه آتش سوزی و عدم النفع آتش سوزی خود را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...
12345678910انتها
�? �� ��