آگهی مناقصه عمومی شماره 52/ الف/1402 (مرحله دوم)

شرکت  سیمان ارومیه در نظر دارد خرید یا ساخت سر دکل بهمراه ملزومات مربوطه و نصب بر روی جرثقیل 30 تنی  P&Hرا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح  واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...
12345678910انتها
�? �� ��