ماموریت ها

گستره مأموریت سیمان ارومیه به شرح زیر تعیین و تعریف می گردد:


•    اقدام به کسب و کار با سودآوری مطمئن در زمینه تولید و فروش انواع سیمان براساس نیازها و انتظارات مشتریان در بازارهای داخلی و خارجی
•    هواداری از محیط زیست با پیشگیری از آلودگی و نابودی منابع زیست محیطی و استفاده از مواد اولیه و منابع انرژی
•    ایفای نقش شایسته در ارائه مسئولیت اجتماعی در راستای منافع و مصالح کلیه ذینفعان سازمان

�? �� ��