لیست قیمت محصولات سیمان ارومیه

قيمت انواع محصولات توليدی كنونی شرکت سیمان ارومیه با احتساب تمامی هزینه های جانبی بشرح ذیل می باشد.

 

نوع سیمان نوع بسته بندی قیمت هر تن/ ریال نوع تحویل
پرتلند تیپ425-1 پاکتی/ 50 کیلویی 2395486 تحویل روی کامیون درب کارخانه
پرتلند تیپ425-1 فله 2027066 تحویل روی کامیون درب کارخانه
تیپ 2 پاکتی/ 50 کیلویی 2375415 تحویل روی کامیون درب کارخانه
تیپ 2 فله 2006995 تحویل روی کامیون درب کارخانه
پرتلند پوزوانی معمولی پاکتی/ 50 کیلویی 2345415 تحویل روی کامیون درب کارخانه
پرتلند پوزوانی معمولی فله 1976995 تحویل روی کامیون درب کارخانه
سیمان PLC پاکتی/ 50 کیلویی 2345415 تحویل روی کامیون درب کارخانه
سیمان PLC فله 1976995 تحویل روی کامیون درب کارخانه

توضیحات:

1- هزینه های بارگیری سیمان روی کامیون بعهده این شرکت می باشد.

2- وجه دریافتی بطور علی الحساب بوده و مبلغ نهایی در زمان تحویل بر اساس صورتحساب فروش محاسبه می گردد.

3- تهیه و تامین کامیون برای حمل کالا و هزینه آن بعهده خریدار می باشد.

4- اولویت تحویل بر اساس سفارشات پذیرفته شده توسط شرکت سیمان ارومیه تنظیم خواهد شد.

�? �� ��