آگهی مناقصه عمومی شماره 5/ الف/99

شرکت  سیمان ارومیه درنظر داردمقدار 000 ،100 تن سنگ گچ با عیار  =SO3 42%  خریداری نماید. لذا ازکلیه بهره برداران محترم  دراین زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه  02 /05/99  جهت دریافت فایل اسنادبه سایت سیمان ارومیه... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/99

این شرکت   درنظردارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج ، بارگیر ی وحمل  70 هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو  وتحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 2/ الف/99

شرکت  سیمان ارومیه درنظر دارد استخراج ، بارگیری و حمل 25 هزار تن ماده معدنی سیلیس (توف پوزولان) از معدن کشاورز متعلق به شرکت سیمان ارومیه واقع در شهرستان شاهیندژ را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 1/ الف/99

این شرکت  درنظردارد ایاب ذهاب پرسنل خود  را  ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجدشرایط در این زمینه واگذارنمایدلذا ازکلیه پیمانکاران محترم دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه  18/03/99  جهت دریافت فایل اسنادبه سایت سیمان... جزئیات بیشتر ...
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

طی تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 09/02/1399 شرکت سیمان ارومیه صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 29/12/1398 ، صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار... جزئیات بیشتر ...

آگهی ‌دعوت ‌به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی ‌دعوت ‌به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام سیمان ارومیه ثبت شده به شماره 263 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ارومیه و شناسه ملی 10220016318   بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع... جزئیات بیشتر ...
123
�? �� ��