آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/1400 آگهی مناقصه عمومی  شماره 7/ الف/1400

آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/1400

این شرکت درنظر دارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری و انتقال آن به سنگر باطله ) و استخراج ، بارگیر ی و حمل 50 هزار تن سنگ گچ از معدن قهرمانلو  و تحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا بادستگاه... جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 6/ الف/1400 آگهی مناقصه عمومی  شماره 6/ الف/1400

آگهی مناقصه عمومی شماره 6/ الف/1400

این شرکت درنظر دارد حمل حدودا" 17 میلیون لیتر ماهانه نفت کوره ( ازمبادی پالایشگاههای تبریز یا اراک )  و 170 هزار لیتر ماهانه گازوئیل ( مبدا ارومیه )  خودرا به پیمانکار واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید

جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 5/ الف/1400

این شرکت  درنظردارد ایاب ذهاب پرسنل خود را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران محترم دعوت می شود از تاریخ درج آگهی تا مورخه  27/03/1400 جهت دریافت فایل اسناد به سایت سیمان ارومیه... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1400 ( مرحله دوم )

این شرکت   درنظردارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج ، بارگیر ی وحمل  50 هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو  وتحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا... جزئیات بیشتر ...
1234
�? �� ��