آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/97

شرکت سیمان ارومیه درنظر دارد مقدار پنجاه هزارتن سنگ معدنی پوزولان خریداری نماید. لذا ازکلیه بهره برداران محترم دراین زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه 97/3/30 جهت دریافت فایل اسنادبه سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com ویا برای دریافت برگ شرایط... جزئیات بیشتر ...
�? �� ��