گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه و سایرگواهینامه ها و تقدیر نامه ها

شرکت سیمان ارومیه  از چندین سال قبل موفق به دریافت گواهینامه های استانداردهای بین المللی:

 • ISO 9001:2015 
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007

شده و ارتقاء کیفیت جهت کسب رضایت مشتریان ، ارتقاء محیط زیست جهت حفاظت از محیط زیست و ارتقاء ایمنی در محیط کار جهت کاهش مخاطرات را با رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، مورد هدف و توجه خود قرار داده است.بیانیه سیستم مدیریت یکپارچه شرکت اهداف عملیاتی و اجرایی مورد نظر از اجرای استانداردهای مزبور را تبیین می نماید.

گالری گواهینامه ها

 • IQNet 9001:2015

 • IQNet 14001:2015

 • IQNet 18001:2007

 • CSQ 9001:2015

 • CSQ 14001:2015

 • CSQ 18001:2007

 • English IEC 17025:2005

 • Russion IEC 17025:2005

 • EN 197-1

 • جایزه مدیریت سبز

 • جایزه ملی کیفیت ایران


�? �� ��