آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/1403 آگهی مناقصه عمومی  شماره 7/ الف/1403

آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/1403

این شرکت در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی و فضای سبز را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...

آگهی‌دعوت‌ به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)

بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام)

جزئیات بیشتر ...
12345678910انتها
�? �� ��