آگهی مناقصه عمومی شماره 17/ الف/1403 آگهی مناقصه عمومی  شماره 17/ الف/1403

آگهی مناقصه عمومی شماره 17/ الف/1403

این شرکت در نظر دارد ارائه خدمات رستوران شامل : تهیه و تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را در دو نوبت نهار و شام در محل کارخانه سیمان ارومیه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...
12345678910انتها
�? �� ��