آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/1401

آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/1401

این شرکت درنظر دارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج ، بارگیر ی وحمل  50 هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو  وتحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا بادستگاه... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 1/ الف/1401

این شرکت درنظردارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی وفضای سبز را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجدشرایط در این زمینه واگذارنمایدلذا ازکلیه پیمانکاران محترم دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 10/ الف/1400

شرکت  سیمان ارومیه درنظر دارد  انجام عملیات  آتشباری راکه درحدود 000 ،300 کیلوگرم میباشد به  پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه پیمانکاران ذیصلاح در این زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه 1/10/1400  جهت دریافت... جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/1400 آگهی مناقصه عمومی  شماره 7/ الف/1400

آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/1400

این شرکت درنظر دارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری و انتقال آن به سنگر باطله ) و استخراج ، بارگیر ی و حمل 50 هزار تن سنگ گچ از معدن قهرمانلو  و تحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا بادستگاه... جزئیات بیشتر ...
اولین45678910111213
�? �� ��