آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1401 ( مرحله دوم )

  این شرکت درنظر دارد ارائه خدمات رستوران شامل: تهیه و تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را در دو نوبت نهار و شام  در محل کارخانه سیمان ارومیه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه پیمانکاران محترم دعوت... جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1401 آگهی مناقصه عمومی  شماره 4/ الف/1401

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1401

   این شرکت درنظرداردارائه خدمات رستوران شامل : تهیه وتامین مواداولیه ، طبخ وتوزیع غذای کارکنان خودرادردونوبت نهارو شام  درمحل کارخانه سیمان ارومیه ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذارنماید. جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/1401

آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/1401

این شرکت درنظر دارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج ، بارگیر ی وحمل  50 هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو  وتحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا بادستگاه... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 1/ الف/1401

این شرکت درنظردارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی وفضای سبز را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجدشرایط در این زمینه واگذارنمایدلذا ازکلیه پیمانکاران محترم دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 10/ الف/1400

شرکت  سیمان ارومیه درنظر دارد  انجام عملیات  آتشباری راکه درحدود 000 ،300 کیلوگرم میباشد به  پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه پیمانکاران ذیصلاح در این زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه 1/10/1400  جهت دریافت... جزئیات بیشتر ...
12345
�? �� ��