آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1401 آگهی مناقصه عمومی  شماره 4/ الف/1401

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1401

   این شرکت درنظرداردارائه خدمات رستوران شامل : تهیه وتامین مواداولیه ، طبخ وتوزیع غذای کارکنان خودرادردونوبت نهارو شام  درمحل کارخانه سیمان ارومیه ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذارنماید. جزئیات بیشتر ...

آگهی‌دعوت‌به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام) ثبت شده به شماره 263...

بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) که رأس ساعت 11:30 صبح روز شنبه مورخ 10/02/1401 در محل سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در : تهران خیابان... جزئیات بیشتر ...

آگهی‌دعوت‌به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام) ثبت شده به شماره...

بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) که رأس ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 10/02/1401 در محل سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در : تهران خیابان... جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/1401

آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/1401

این شرکت درنظر دارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج ، بارگیر ی وحمل  50 هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو  وتحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا بادستگاه... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 1/ الف/1401

این شرکت درنظردارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی وفضای سبز را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجدشرایط در این زمینه واگذارنمایدلذا ازکلیه پیمانکاران محترم دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه... جزئیات بیشتر ...
پرداخت سود سهام پرداخت سود سهام

پرداخت سود سهام

   بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) سود سهام سنوات سالهای قبل را به سهامداران محترم پرداخت نموده و سهامدارانی که اطلاعات سهامداری آنان ناقص بود و تاکنون موفق به دریافت سودسهام متعلق به خود را نشده اند... جزئیات بیشتر ...
12345678
�? �� ��