آگهی مناقصه عمومی شماره 5/ الف/1400

این شرکت  درنظردارد ایاب ذهاب پرسنل خود را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران محترم دعوت می شود از تاریخ درج آگهی تا مورخه  27/03/1400 جهت دریافت فایل اسناد به سایت سیمان ارومیه... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1400 ( مرحله دوم )

این شرکت   درنظردارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج ، بارگیر ی وحمل  50 هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو  وتحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا... جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1400 آگهی مناقصه عمومی  شماره 4/ الف/1400

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1400

این شرکت   درنظردارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج ، بارگیر ی وحمل  50 هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو  وتحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 2/ الف/1400

این شرکت درنظرداردارائه خدمات رستوران شامل : تهیه وتامین مواداولیه ، طبخ وتوزیع غذای کارکنان خودرادردونوبت نهارو شام  درمحل کارخانه سیمان ارومیه ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذارنماید

جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 1/ الف/1400

این شرکت درنظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صلاحیت و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...
123
�? �� ��