آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/98

این شرکت   درنظردارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج ، بارگیر ی وحمل  پنجاه هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا بادستگاه پیکور را ازطریق مناقصه... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 2/ الف/98

این شرکت درنظرداردارائه خدمات رستوران شامل : تهیه وتامین مواداولیه ، طبخ وتوزیع غذای کارکنان خودرادردونوبت نهارو شام ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذارنمایدلذا ازکلیه پیمانکاران محترم دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه  26/02/98... جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 1/ الف/98 آگهی مناقصه عمومی  شماره 1/ الف/98

آگهی مناقصه عمومی شماره 1/ الف/98

این شرکت   درنظردارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجدشرایط در این زمینه واگذارنمایدلذا ازکلیه پیمانکاران محترم دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/97 (تمدید شد)

شرکت  سیمان ارومیه درنظر داردمقدار 000 ،50 تن سنگ گچ با عیار=SO3 42% خریداری نماید. لذا ازکلیه بهره برداران محترم  دراین زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه  12/06/97  جهت دریافت فایل اسناد این مطلب مراجعه فرمایید و یا برای... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 6/ الف/97

شرکت  سیمان ارومیه درنظر دارد استخراج ، بارگیری وحمل سنگ آهک وخاک رس (معدن مارل-رشکان) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.. لذا ازکلیه پیمانکاران ذیصلاح در این زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه 12/06/97  جهت دریافت فایل اسناد به انتهای... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/97

شرکت سیمان ارومیه درنظر دارد مقدار پنجاه هزارتن سنگ معدنی پوزولان خریداری نماید. لذا ازکلیه بهره برداران محترم دراین زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه 97/3/30 جهت دریافت فایل اسنادبه سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com ویا برای دریافت برگ شرایط... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/97

شرکت سیمان ارومیه درنظر داردمقدار سی هزارتن سنگ آهن باعیار حداقل 60% اكسيدآهن(Fe2O3 ) خریداری نماید. لذا ازکلیه بهره برداران محترم دراین زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه  97/3/30 جهت دریافت فایل اسنادبه سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com... جزئیات بیشتر ...
�? �� ��